mobile-menu-icon

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Meda AB ("Meda") kan genom denna webbplats, www.sb12.se ("Webbplatsen"), komma att samla in personuppgifter om Besökare. Meda har utvecklat denna Personuppgiftspolicy ("Personuppgiftspolicyn") för att ge Besökaren en tydlig bild av hur Meda hanterar personuppgifter som samlas in via Webbplatsen. Personuppgiftspolicyn förklarar under vilka omständigheter Meda samlar in personuppgifter och vad dessa används till. I övrigt gäller Medas Användarvillkor för användning av Webbplatsen. Personuppgiftspolicyn är bara tillämplig i anslutning till Webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen och/eller tillhandahålla Meda personuppgifter på Webbplatsen samtycker Besökaren till att Meda registrerar och använder personuppgifter på det sätt som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftslagen (PuL)

Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgifter avses t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring eller bearbetning av sådana uppgifter. Även personuppgifter som framgår av ljud och bild omfattas av PuL. Inte bara automatiserad behandling av personuppgifter faller under lagens tillämpningsområde utan också manuella register som strukturerats så att sökning bland personuppgifter underlättas.

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifterna är att anse som personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (eller den myndighet) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som skall behandlas och vad uppgifterna skall användas till. Meda är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på Webbplatsen.

Medas hantering av personuppgifter

E-post som skickas till Meda via Webbplatsen kan innehålla personuppgifter som faller under PuL:s regler. När Besökaren lämnar uppgifter till Meda via e-post samtycker Besökaren till att Meda sparar eventuella personuppgifter. Personuppgifterna sparas uteslutande för tillhandahållande av efterfrågad information och raderas då sådan information lämnats. Personuppgifter som Meda sparar är Besökarens e-postadress samt i förekommande fall även Besökarens namn. Om Besökaren lämnar känsliga uppgifter, såsom uppgifter om hälsa och sjukvård, till Meda kommer Meda betrakta det som att Besökaren även lämnat samtycke till registrering av dessa personuppgifter enligt ovan. Besökarens personuppgifter kommer bara att behandlas av Meda och kommer inte att användas för marknadsföring eller lämnas till utomstående. Besökaren får när som helst, genom att kontakta Meda, återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Därmed raderas Meda Besökarens personuppgifter. Detta kan leda till att Besökaren inte får tillgång till, av Besökaren, efterfrågad information.